Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển giáo dục trường Mầm non Tiền Yên A giai đoạn 2021-2025

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

 

TRƯỜNG MN TIỀN YÊN A

Số:  06   /KH-MNTYA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                       Tiền Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục trường Mầm non Tiền Yên  A giai đoạn 2021-2025

         Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Hoài Đức về phát triển giáo dục mầm non huyện Hoài Đức giai đoạn 2021-2025;

          Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch số 04/KH-MNTYA ngày 15/2/2018 về kế hoạch phát triển giáo dục trường Mầm non Tiền Yên A đến năm 2020;

          Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Tiền Yên A xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU:

          1. Mục tiêu chung:

          Phát triển giáo dục mầm non nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi; Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh ngề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp; đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực tự chủ; xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt cho trẻ mầm non vào lớp một.

          2. Mục tiêu cụ thể:

          2.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận giáo dục quốc tế.      

          - Huy động ít nhất 60% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

  - 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung

 

bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

  - Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

  - Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

  2.2. Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế:

  - Tham mưu đầu tư kinh phí,mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng. Phấn đấu số lượng trẻ em/ nhóm lớp đảm bảo đúng quy định. Duy trì danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2025. Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

  - Tham mưu để được xây dựng thêm các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).          

  2.3. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

  - Tham mưu để được bố trí đảm bảo có đủ đội ngũ giáo viên theo định mức quy định.

  - Phấn đấu năm 2025, 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo từ Cao đẳng sư phạm trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên theo kế hoạch nâng chuẩn trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của Thành phố và được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 40-50% cán bộ quản lý, giáo viên là Đảng viên.

     3. Yêu cầu:

     - Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 của nhà trường tới toàn thể CB GV NV, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

     - Xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường.

     - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng năm việc thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON:

          1. Quy mô, mạng lưới trường, lớp mầm non:

     1.1. Số lượng:

     Tính đến năm học 2019-2020, trường có 245 học sinh với 10 nhóm, lớp. Trong đó:

     - Nhóm trẻ: 4 nhóm = 98 cháu đạt: 70% trẻ trong độ tuổi.

     - Lớp MG 6  lớp = 147 cháu đạt 100% trẻ trong độ tuổi.

     Trẻ 5 tuổi đến trường lớp đạt 100%, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

     Không có trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non tại địa phương.

     1.2. Chất lượng giáo dục

     - Trong nhiều năm qua, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non Lấy trẻ làm trung tâm”, xây dựng môi trường giáo dục sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. Thiết kế xây dựng khu vực sân làm vườn cây, khu vui chơi cho trẻ.

     - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm học, cụ thể:

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Nhà trẻ NT: 3 cháu =  3% giảm 1,0 %; Mẫu giáo 8 cháu = 0,5% giảm 03% so với đầu năm.

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ 3 cháu = 3 % giảm 1%; Mẫu giáo 9 cháu = 0,6 % giảm 1% so với đầu năm.

     + Trẻ thừa cân, béo phì = 0 cháu chiếm 0 %

     1.3. Công tác tổ chức đội ngũ:

     Trường có tổng số 34 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên.

     Trong đó:

     - Cán bộ quản lý: 3 đồng chí; trình độ chuyên môn Đại học, trình độ lý luận chính trị: trung cấp;

     - Giáo viên: 21 đồng chí - Trình độ chuyên môn Đại học 20 đ/c; Cao đẳng 0 đ/c; Trung cấp 1 đ/c (trong đó có 1 đ/c đang theo học Đại học) đến cuối năm 2022 toàn trường có 21/21 giáo viên có trình độ Đại học.)

     - Nhân viên: 10 đ/c

     + Nhân viên nuôi dưỡng: 6 đồng chí - Trình độ cao đẳng nấu ăn: 6 đ/c

     + Nhân viên kế toán: 01 đồng chí (HĐ trường) - Trình độ Đại học;

     + Nhân viên văn thư: 1 đ/c – Trình độ Trung cấp

     + Nhân viên bảo vệ: 02 đ/c

     Trường có chi bộ Đảng với 11 đ/c đảng viên, chiếm tỷ lệ 32% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

     1.4. Về cơ sở vật chất:

     Trường có tổng số 10 phòng học xây dựng kiên cố được đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

     2. Những khó khăn bất cập cần tập trung giải quyết:

     2.1.Về cơ sở vật chất:

          - Trường mới được xây dựng và bàn gia cho nhà trường sử dụng vào tháng 01 năm 2021. Với các hạng mục thiết kế của công trình chưa mang tính hiện đại, còn thiếu trang thiết đị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ tại trường. Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một số ít phụ huynh về ngành học còn chưa đầy đủ.

          2.2. Về đội ngũ:

          Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, kinh nghiệm còn thiếu nên việc linh hoạt, sáng tạo khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non còn hạn chế chưa mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giáo dục trẻ. Một số giáo viên lớn tuổi việc ứng dụng CNTT trong chuyên môn còn chưa thường xuyên.

          2.3. Về chế độ chính sách:

          Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được hưởng mức lương thấp chưa thực sự tương xứng với thời gian, công sức lao động và trách nhiệm đội ngũ, còn 1 số giáo viên chưa được xếp thăng hạng. Vì vậy, chưa tạo được động lực cho giáo viên tự học bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, chưa khuyến khích được cán bộ quản lý giỏi và giáo viên giỏi.

III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1. Tầm nhìn:  

Một ngôi  trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân,  phục vụ học lên cấp học cao hơn. Học sinh có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.

2. Sứ mệnh:

Xây dựng một đơn vị có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

Tính đoàn kết

Tinh thần trách nhiệm

Lòng nhân ái

Tính trung thực

Sự hợp tác

Hướng vươn lên

4. Phương châm hành động:

- "Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường"

- "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

- "Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

          1. Đổi mới công tác quản trị cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ:

     - Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện nhằm đạt và vượt mục tiêu của Huyện đề ra, tạo chuyển biến tích cực phát triển giáo dục mầm non tại nhà trường giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, khẳng định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

     - Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hệ thống quản lý, điều hành ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Tham mưu để được lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin trong nhà trường.

     - Chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo.

     - Xây dựng mô hình “ Trường, lớp mầm non hạnh phúc”; mô hình quản lý theo hướng tự chủ, khẳng định năng lực trách nhiệm người đứng đầu.

     - Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo nghiêm túc, thực chất hiệu quả, tránh hình thức, giảm tải cho giáo viên, phát huy tính chủ động tự học, sáng tạo cho đội ngũ.

- Chủ động cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh, xây dựng phương án kịch bản và chỉ đạo thực hiện tại nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn.

2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     - Thực hiện rà soát, xây dựng quy mô trường, lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế, với số lượng học sinh theo độ tuổi hàng năm.

     - Tham mưu với UBND huyện, xã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng .

- Thực hiện đầu tư cải tạo khuôn viên nhà trường theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trang bị các thiết bị đồ dùng hướng tới hiện đại.

     - Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị, đồ dùng hiện đại phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hàng năm từ nguồn ngân sách hoạt động của nhà trường.

     - Tham mưu để được mua sắm các đồ dùng cho các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Lắp đặt, bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách:

- Đảm bảo chế độ chính sách đầy đủ cho CBGVNV và học sinh trong nhà trường thuộc đối tượng được hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non của Thành phố kịp thời, đúng quy định.

     - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm. Phối hợp với cấp trên thực hiện các bước về thăng hạng giáo viên theo quy định.

     - Phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên (trên chuẩn 91%); 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên.

     - Chú trong bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ đến năm 2025 với các nội dung sau: Bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, dân chủ trong trường học, phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý cảm xúc nghề nghiệp; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường lớp mầm non hạnh phúc, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, công tác đánh giá trẻ, kỹ năng quản lý quản trị tự chủ nhà trường, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

     - Tổ chức hội thảo trao đổi phương pháp giáo dục tiên tiến. Khuyến khích tinh thần tự học, tự khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, cổng thông tin điện tử của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng mục tiêu phát triền giáo dục mầm non, thay đổi tư duy - nhận thức - hành động tăng tính chuyên nghiệp, tiếp cận hội nhập quốc tế cho đội ngũ.

     - Thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, tích cực động viên kịp thời, dưới mọi hình thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có thành tích cao, sáng tạo trong công việc nhằm thu hút đội ngũ chuyên tâm với nghề. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường đăng tải các tin, bài về hoạt động trên Websile của nhà trường.

4. Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- Triển khai thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; “Xây dựng trường, lớp mầm non đẹp, hạnh phúc, an toàn thân thiện”. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, cho trẻ làm quen với phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen máy tính, làm quen tiếng anh... phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Xây dựng môi trường giáo dục trong trường, lớp đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn- thân thiện, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tạo khu vui chơi và sân vườn cho trẻ hoạt động. Tăng cường trồng cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả, vườn rau, xây dựng các phòng chức năng tổ chức các hoạt động chuyên biệt cho trẻ.

- Phối hợp với gia đình, cộng đồng khai thác nguồn lực của cha mẹ trẻ hỗ trợ nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp để phòng chống suy dinh dưỡng, thấp còi và thừa cân béo phì cho trẻ. Thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo điều kiện hoạt động và chính sách cho giáo viên theo quy định.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò phát triển giáo dục mầm non của chính phủ, Thành phố, Huyện và nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các video hướng dẫn cha mẹ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; tuyên truyền về các điều kiện, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ; Hướng dẫn gia đình, cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dạy con theo khoa học; Tôn vinh những tấm gương điểm hình có nhiều đóng góp cho phát triển giáo dục của nhà trường.Thực hiện công khai tại cổng thông tin điện tử ( trang Websile) của trường để nhân dân và các bậc phụ huynh biết, lựa chọn.

Phát huy vai trò của tổ chức chi bộ Đảng và công đoàn nhà trường để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ quyền lợi cho CBGVNV trong nhà trường. Tuyên truyền CBGVNV thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 bộ quy tắc quy tắc ứng xử của Thành phố, thông tư 06/2019/TT-BGD ĐT trong các cơ sở giáo dục mầm non và các văn bản của địa phương và nhà trường về việc thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan đợn vị.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế:

     - Huy động các nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, phụ huynh học sinh và cộng đồng cho công tác phát triển giáo dục mầm non tiếp cận hội nhập quốc tế.

     - Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn nhà trường, giữa nhà trường với UBND xã, Công an xã để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao hiệu quả việc quản lý trong nhà trường.

     - Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo quyền lợi người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, giải quyết trả lương làm việc ngoài giờ hợp lý, tăng cường nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Kế hoạch thực hiện hàng năm:

        1.1. Năm 2021:

        1.1.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

          - Huy động ít nhất 70% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

- Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

1.1.2. Xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

- Tham mưu đầu tư kinh phí,mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng . Phấn đấu số lượng trẻ em/ nhóm lớp đảm bảo đúng quy định. Duy trì danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

 - Tham mưu để được mua sắm  thêm đồ dùng dạy học các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).

- Đầu tư trang bị cho các nhóm lớp có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới tiên tiến hiện đại, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học (trang Web, kết nối mạng, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để có thể kết nối với thư viện, điện tử toàn ngành). Bồi dưỡng khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet và thư viện điện tử ngành.

1.1.3 Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

- Phấn đấu 100% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên. Được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 70% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 35% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là Đảng viên.

1.2. Năm 2022:

        1.2.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

          - Huy động ít nhất 75% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

- Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

1.2.2 Xây dựng quy hoạch trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

- Tiếp tục Tham mưu đầu tư kinh phí,mua sắm trang thiết bị các phòng chức năn. Duy trì số lượng trẻ em/ nhóm lớp đảm bảo đúng quy định. Phấn đấu đạt trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

 - Tham mưu để được mua sắm ĐDĐC cho các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học ( trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).

1.2.3. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

- Duy trì 98% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên. Được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 75% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 38% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là Đảng viên.

1.3. Năm 2023:

1.3.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

          - Huy động ít nhất 75% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

- Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

1.3.2. Xây dựng quy hoạch trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

- Tham mưu đầu tự kinh phí mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng. Duy trì số lượng trẻ em/ nhóm lớp đảm bảo đúng quy định và danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

 - Tiếp tục tham mưu để được đầu tư trang thiết bị xây các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).

 1.3.3. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

- Duy trì 100% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên. Được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 80% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 40 % cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là Đảng viên.

1.4. Năm 2024:

1.4.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

          - Huy động ít nhất 80% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

- Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

          1.4.2. Xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

- Tham mưu đầu tự kinh phí mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng. Duy trì số lượng trẻ em/ nhóm lớp đảm bảo đúng quy định và danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

 - Duy trì và thực hiện triệt để  các phòng học tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...)

.1.4.3. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

-  Duy trì 100% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên. Được thăng hạng theo quy định.  

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 85% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 41 % cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là Đảng viên.

1.5. Năm 2025:

1.5.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

          - Huy động ít nhất 80% trẻ em trong độ tuổi Nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và  thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình chính phủ phê duyệt.

- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/ năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế dưới 1%. Tổ chức cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại trường (nếu có).

- Đảm bảo trẻ em và giáo viên được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

          1.5.2. Xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

- Tiếp tục tham mưu để được cấp trên quan tâm đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, cấp trang thiết bị đầy đủ theo nhu cầu thực tế của nhà trường. Phấn đấu đạt trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Đảm bảo trường mầm non có đủ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và theo hướng hiện đại.

 - Tiếp tục đầu tư bổ sung và nâng cấp đảm bảo ứng dụng thông tin số hóa trường học (trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, ti vi, máy tính tại các nhóm lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử toàn ngành; trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...).

1.5.3. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:

- Phấn đấu 100% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên. Được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% đạt mức độ khá trở lên.

- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu đạt 45% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là Đảng viên.

2. Phân công nhiệm vụ:

     2.1. Ban Giám hiệu:

     - Xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

     - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; Đảm bảo an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.

     - Xây dựng kế hoạch và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, các điều kiện đảm bảo, công tác phòng cháy chữa cháy. Giám sát các hoạt động  nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ.

     - Chủ động phối hợp với UBND xã tuyên truyền với nhân dân trên địa bàn, vận động con em trong độ tuổi ra lớp mầm non.

     2.2. Giáo viên, nhân viên:

     - Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

     - Phối hợp với Ban Giám hiệu tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, huy động xã hội hóa cho giáo dục mầm non.

          Trên đây là kế hoạch phát triển giáo dục trường Mầm non Tiền Yên A giai đoạn 2021-2025. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ UBND và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức, của các cấp lãnh đạo trong địa phương và các bậc phụ huynh giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:    

- UBND huyện (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c) ;

- Các tổ CM (t/h);

- L­­ưu: VT.        

                                                                         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Thị Thanh Tâm

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 8
Tháng trước : 418